Home » ไฟกับน้ำแข็ง by กรุง ญ. ฉัตร
ไฟกับน้ำแข็ง กรุง ญ. ฉัตร

ไฟกับน้ำแข็ง

กรุง ญ. ฉัตร

Published 2013
ISBN :
Paperback
200 pages
Enter the sum

 About the Book 

ในวันวิวาหของคูรักเกาทีสะบันรักเธอ กุนตี วางแผนรายปวนงานครังนี เขาตองไดรับบทเรียนอันแสบสันตเสียบาง แตเหตุการณทีเกิดกลับทำใหเธอตองหนีหัวซุกหัวซุนจนเกือบเอาตัวไมรอด ถาไมไดรับความชวยเหลือจาก ศาสตรา ชายหนุมจอมงก ทีเคยสูญเสียทุกอยาง แมกระทัMoreในวันวิวาห์ของคู่รักเก่าที่สะบั้นรักเธอ กุนตี วางแผนร้ายป่วนงานครั้งนี้ เขาต้องได้รับบทเรียนอันแสบสันต์เสียบ้าง แต่เหตุการณ์ที่เกิดกลับทำให้เธอต้องหนีหัวซุกหัวซุนจนเกือบเอาตัวไม่รอด ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก ศาสตรา ชายหนุ่มจอมงก ที่เคยสูญเสียทุกอย่าง แม้กระทั่งคนรักเพราะความยากไร้ เขาก่อร่างสร้างตัวจนเป็นปึกแผ่น กลายมาเป็นที่หมายปองของสาวๆ รวมทั้งคนรักเก่าที่ทิ้งเขาไป การรับไมตรีจากศาสตราครั้งนี้ ทำให้หญิงสาวอย่าง กุนตี ตกกระไดพลอยโจนสู่ห้วงรัก อีกครั้ง แต่มันจะราบรื่นสมหวังไปได้อย่างไร เมื่อเธอนั้นเยือกเย็นดั่งน้ำแข็ง แต่เขานี่สิ กลับร้อนแรงประดุจไฟ พรหมลิขิตทำให้คนสองคนมาเจอกันจากการช่วยเหลือที่ฝ่ายชายหยิบยื่นให้ แต่ความต่างคนละขั้วในตัวตนของทั้งสอง จะทำให้พวกเขาเคียงคู่กันต่อไปได้หรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับหัวใจสองดวงเสียแล้ว