Home » Boys paradise แผนรักชุลมุน​จับคุณผู้ชายมาให้ฟิน​ by แสตมป์เบอรี่
Boys paradise แผนรักชุลมุน​จับคุณผู้ชายมาให้ฟิน​ แสตมป์เบอรี่

Boys paradise แผนรักชุลมุน​จับคุณผู้ชายมาให้ฟิน​

แสตมป์เบอรี่

Published February 2014
ISBN :
256 pages
Enter the sum

 About the Book 

มายจริงงง อะไรคือการทีฉันตืนขึนมาแลวไมเจอนำสมอยูขางกาย >o< แตมันคือเรืองจริงจา เพือนทีฉันทังรักทังหวงแหนมากทีสุดไดหนีจากไปพรอมๆ กับเพือนอีกสองคนแลว แถมยังใจรายทิงจดหมายบอกลาไวใหดูตางหนาอีก ฮือๆ ToT แลวเคราะหจะซำกรรมจะซัดไวอะไรขนาดนีเนีย พอเพื... Moreม่ายจริงงง​ อะไรคือการที่ฉันตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจอน้ำส้มอยู่ข้างกาย >o3<